Local Organizing Committee membersYasuyuki Akiba (RIKEN-NISHINA Center)
Shoji Asai (Univ. of Tokyo)
Kensuke Homma (Hiroshima Univ. co-chair)
Kazunori Itakura (KEK)
Atsushi Nakamura (Hiroshima Univ. co-chair)
Kenta Shigaki (Hiroshima Univ. scientific secretary)
Toru Takahashi (Hiroshima Univ.)
Yuji Yamazaki (Kobe Univ.)